Rybářský řád

 1. Záznam o docházce, přehled o úlovcích a povinné vybavení
 1. Oprávněný k lovu musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu ryb, členskou legitimaci a rybářský řád spolku.
 2. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k odlovu ryb datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolení.
 3. Oprávněný k lovu je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčků (pean, pinzeta, kleště), míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák a podložku pod ulovené ryby.
 4. Povolení k lovu a přehled o úlovcích musí být odevzdán nejpozději do 25. 1. příslušného roku. Kdo tuto povinnost nesplní, tomu nebude v příštím roce vydána povolenka k lovu ryb.
 1. Stanovené míry lovených ryb, doby hájení
 1. Amur bílý 55 cm

Bolen dravý 40 cm (hájen od 1. 1. – 15. 6)

Candát obecný 50 cm (hájen od 1. 1. – 15. 6)

Kapr obecný 45 až 70 cm

Lín obecný 25 až 35 cm

Sumec velký 80 cm

Štika obecná 60 cm (hájen od 1. 1. – 15. 6)

Tolstolobik 50 cm

Úhoř říční 55 cm

Pstruh 25 cm

 1. Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.
 2. V zájmu hájení vysazovaných ryb může být stanoven zákaz lovu určených druhů nebo všech ryb na dobu 10ti dnů. Zákaz musí být označen tabulemi.
 1. Množství úlovků, jejich evidence a zacházení s nimi
 1. V revíru si může osoba provádějící lov přisvojit nejvýše 7kg všech druhů ryb. Dojde – li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu přisvojit. V tomto úlovku mohou být pouze 2 ks uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1ks denně a je možná kombinace s 1 ks výše uvedených ryb. Po naplnění denního limitu lze pokračovat v lovu jen metodou CHYŤ A PUSŤ!
 2. Zákaz přisvojení si kapra se značkou v hřbetní ploutvi. Tyto ryby jsou hájeny.
 3. Každý přisvojený úlovek se musí ihned po ulovení nesmazatelně zapsat do povolenky k lovu.
 4. Pokud si lovící nepřisvojí v daném dni žádný úlovek, musí být příslušný řádek nesmazatelně proškrtnut vodorovnou čarou, nejpozději před započetím dalšího lovu.
 5. Lovící je povinen mít vlastní vezírek s kruhy nebo sak z jednolícého polyesterového osnovního úpletu. Ryba uložená ve vezírku, je považována za přisvojenou.
 6. Je zakázáno ryby upevňovat provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem.
 7. Je zakázána výměna již ulovené a zapsané ryby.
 8. Je zakázáno kuchání a porcování ulovených ryb u vody.
 9. Při vylovování je rybář povinen s rybou zacházet opatrně a šetrně. Pokud rybu nelze uvolnit ve vodě, je nutno použit podběrák. Při manipulaci na břehu pak mokrou podložku pod ryby umístěnou co nejblíže k vodě. Za hrubé porušení rybářského řádu bude považováno tažení ryb po břehu či její nešetrné vrácení zpět do vody.
 10. Limit úlovků jednotlivých ryb:

Kapr 1 ks denně, max. 10 ks za rok

Candát 3 ks za rok

Štika 3 ks za rok

Amur 5 ks za rok

Pstruh 10 ks za kalendářní týden

Ostatní druhy dle rybářského řádu (2 ks denně nebo 7kg denně).

 1. Denní doby lovu
 1. Celoroční lov od 00:00 – 24:00 hod NONSTOP
 2. Lovící je povinen po setmění označit místo lovu bílým či červeným neoslňujícím světlem.
 3. V případě pokračování lovu po 24:00 hod zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu nové datum. Pokud nebyl přisvojen žádný úlovek v předešlý den, příslušný řádek nesmazatelně proškrtnout.
 1. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy
 1. Lov na položenou:

nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Při tomto lovu smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše jeden návazec s jednoduchým háčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vody. Při lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).

 1. Lov na plavanou:

je lov pomocí 1-2 udic na nástrahu, která může být v pohybu nebo v klidu, nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován. Pruty je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou. Při lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).

 1. Lov přívlačí:

je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Lovem přívlačí se rozumí lov na umělou mušku nebo muškaření v případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha, nebo muška vybavena zařízením např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (jedno až trojháčky). Přívlač je povolena od 16. 6. do 31. 12.

 1. Lov dravců:

je způsob lovu, určený výhradně k lovu dravých druhů ryb (štika, candát, sumec, bolen), např. přívlač, lov na nástrahy evidentně určené k jejich lovu, jako např. přívlač a nástrahy používané k lovu přívlačí, víceháčky, smotek červů na větších háčcích a nástražní rybka. Za nástražní rybky mohou být používány ryby, jejich lov v revíru není vázán nejmenší délkou. Ty ryby, jejichž lov v revíru je vázán nejmenší délkou, mohou být používány za nástražní rybky jen tehdy, dosahují-li předepsané nejmenší délky. Za nástrahu nesmí být používány ryby chráněné podle zákona o ochraně přírody, ryby lososovité, úhoř říční a ty druhy, které v době, kdy mají být použity za nástrahu, jsou hájeny.

 1. Lov na bójku:

je lov dravých ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přičemž žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávání ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví).

 1. Lov do čeřínku:

je povolen v době od 16.6. do 31.12. Při lovu čeřínkem smí být udice nastraženy.

 1. Zavážení nástrah je povolenou pouze při lovu sumců. Nastražené systémy (bóje, splávky) nesmí nijak omezovat ostatní lovící!!!!
 1. Při lovu se zakazuje
 1. Zavážení nástrah a návnad, jakékoliv použití plavidel. Plavidlo je povoleno pouze při lovu sumce.
 2. Označovat lovná místa na hladině.
 3. Používat tzv. „SRKAČKU“ (za srkačku jsou považovány veškeré návazce pevně spojené se závažím).
 4. Lov ryb po dobu jejich hájení.
 5. Lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí.
 6. Lov v místech, kde se ryby shromáždili za mimořádného stavu vody.
 7. Lov na živou a mrtvou rybku nebo její části od 1.1. – 15.6.
 8. Používání dvoj a troj háčků v době od 1.1. do 15.6.
 9. Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek.
 10. Používat bodců jakéhokoliv druhu, udic bez prutů, ryby střílet nebo tlouci či chytat do rukou a do ok.
 11. Používat k lovu elektrického proudu.
 12. Používat lov do sloupců a vrší.
 13. Budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů.
 1. Chování při lovu, pobyt u vody
 1. Lovící je povinen na březích udržovat pořádek a dbát na čistotu prostředí.
 2. Lovící je povinen se chovat tak, aby nějakým způsobem rušil ostatní lovící.
 3. Lovící je povinen odstranit případné uhynulé ryby ve svém dosahu z vody a tím zabránit dalšímu šíření nákazy.
 4. Na březích revíru je zakázáno rozdělávání ohňů přímo na zemi, oheň lze rozdělat pouze v grilech, jejichž ohniště nemá kontakt se zemí.
 5. Na březích revíru je povoleno přenocovat pouze v rybářských přístřešcích, bivacích a stanech bez podlážky.
 6. Každý člen má povinnost jiné upozornit na nevhodné chování a porušování rybářského řádu. A toto chování následně nahlásit výboru spolku.
 7. Jakékoliv porušení rybářského řádu se trestá odejmutím povolení k lovu ryb a následným kárným řízením.
 8. Porušení zákazu vjezdu držitelem povolenky k lovu (člen, host, nebo i návštěva lovícího), je považováno za hrubé porušení rybářského řádu. Při prokázání tohoto přestupku bude lovícímu odebrána povolenka.
 9. Osoby přistižené při pytláctví budou nahlášeny a předány policii ČR.
 1. Rybolov mládeže
 1. Mládež do 12ti let věku včetně může lovit na jeden prut a to pod dozorem osoby starší 18ti let – platí stejný rybářský řád jako pro ostatní členy spolku, výjimkou je limit úlovků, který je stanoven na polovinu. Bez nutnosti brigád.
 2. Mládež od 13ti do 15ti let věku včetně – platí stejný rybářský řád jako pro ostatní členy spolku, výjimkou je limit úlovků, který je stanoven na polovinu. Loví bez dozoru a nutnosti brigád.
 3. Mládež od 16ti let věku má povinnosti a práva jako ostatní členové spolku.
 1. Kontrola rybářů
 1. Lovící mají právo se kontrolovat vzájemně a tím předcházet porušování rybářského řádu.
 2. Kontrolu lovících dále provádějí osoby pověřené výborem spolku, tzv. rybářská stráž a celý výbor.
 3. Lovící je povinen umožnit těmto osobám kontrolu ulovených ryb a osobních věcí (tašky, batohy, apod.).
 1. Orientační údaje délky a hmotnosti vybraných druhů ryb

Kapr

délky v cm

váha v Kg

45

1,95

55

2,75

55

3,75

60

4,8

65

6,2

70

7,85

Candát

délky v cm

váha v Kg

55

1,25

60

1,65

65

2,2

70

2,85

75

3,4

80

4,45

85

5,45

90

6,6

95

8

100

11,2

                                                         Amur

délky v cm

váha v Kg

55

2,1

60

2,9

65

3,9

70

4,9

75

6

80

7

85

8,4

90

9,7

95

11,4

100

12,9

Štika

délky v cm

váha v Kg

60

1,5

65

1,95

70

2,5

75

3,2

80

4

85

4,9

90

5,9

95

7,2

100

8,6

Webové stránky Rybníkářství „štěrkáč“ Topolná

platný od 03/2023