Rybářský řád

Rybníkářství „štěrkáč“ Topolná

I. Záznam o docházce, přehled o úlovcích a povinné vybavení

a. Oprávněný k lovu musí u sebe mít platný rybářský lístek, povolení
k lovu ryb, členskou legitimaci a rybářský řád spolku,

b. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem
do povolení lovu ryb datum. Lov bez označení této povinnosti,
za lov bez povolení.

c. Oprávněný k lovu je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčků
(pean, pinzeta, kleště), míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák,
podložku pod ulovené ryby.

d. Povolení k lovu a přehled o úlovcích musí být odevzdán rybářskému
hospodáři nejpozději do 25.1. příslušného roku. Kdo tuto povinnost
nesplní, tomu nebude v příštím roce vydáno povolení k lovu ryb.

II. Stanovené míry lovených ryb, doby hájení

a. Amur bílý 55 cm

Bolen dravý 40 cm hájen od 1. ledna do 15. června

Candát obecný 50  hájen od 1. ledna do 15. června

Kapr obecný 45 až 70 cm

Lín obecný 25 až 35 cm

Sumec velký 80 cm hájen od 1. ledna do 15. června

Štika obecná 60 cm hájení od 1. ledna do 15. června

Tolstolobik 50 cm

Úhoř říční 55 cm

Pstruh 25 cm

b. Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve

c. V zájmu hájení vysazovaných ryb může být stanoven zákaz lovu určených druhů nebo všech ryb v revíru na dobu 10ti dnů. Zákaz musí být označen na revíru tabulemi.

III. Množství úlovků, jejich evidence a zacházení s nimi

a. V revíru si může osoba provádějící odlov přisvojit v jednom dni nejvýše 7kg všech druhů

ryb. Dojde – li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu přisvojit. V tomto úlovku mohou být pouze dva kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec,amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na jeden kus denně a je možná kombinace s jedním kusem výše uvedených ryb. Po naplnění denního limitu lze pokračovat v lovu jen metodou CHYŤ A PUSŤ!

b. Každý přisvojený úlovek se musí ihned po ulovení nesmazatelně zapsat do povolení k lovu

c. Pokud si lovící nepřisvojí v daném dni žádný úlovek, musí být příslušný řádek nesmazatelně proškrtnut vodorovnou čarou, nejpozději před započetím dalšího lovu.

d. Lovící je povinen mít vlastní vezírek s kruhy nebo sak z jednolícého polyesterového osnovního úpletu. Ryba uložená ve vezírku, je považována za přisvojenou.

e. Je zakázáno ryby upevňovat provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem.

f. Je zakázána výměna již ulovené a zapsané ryby.

g. Je zakázáno kuchání a porcování ulovených ryb u vody.

h. Při vylovování je rybář povinen s rybou zacházet opatrně a šetrně. Pokud rybu nelze uvolnit ve vodě, je nutno použit podběrák. Při manipulaci na břehu pak mokrou podložku pod ryby. Za hrubé porušení rybářského řádu bude považováno tažení ryb po břehu či její nešetrné vrácení zpět do vody.

i. Limit úlovků jednotlivých ryb:

Kapr 1 ks denně, max. 10 ks za rok

Candát 3 ks za rok

Štika 3 ks za rok

Amur 3 ks za rok

Pstruh 10ks týdenní limit

Ostatní druhy dle rybářského řádu (dva kusy denně nebo 7kg denně).

IV. Denní doby lovu

a. Celoroční lov od 00:00 – 24:00 hod NONSTOP
b. Lovící je povinen po setmění označit místo lovu bílým či červeným neoslňujícím světlem.
c. V případě pokračování lovu po 24:00 hod zapsat nesmazatelným způsobem do povolení k lovu nové datum. Pokud nebyl přisvojen
žádný úlovek předešlý den, příslušný řádek nesmazatelně proškrtnout.

V. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

a. Lov na položenou:
nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Při tomto lovu
smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše jeden návazec
s jednoduchým háčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného
nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vody. Při lovu na nástražní
rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně
třemi háčky (jedno až trojháčky).
b. Lov na plavanou:
je lov pomocí 1-2 udic na nástrahu, která může být v pohybu (unášena
proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné
výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně
splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován.
Pruty je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce.
Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou. Při
lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy
s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).
c. Lov přívlačí:
je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být
nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím.
Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb.
Lovem přívlačí se rozumí i lov na umělou mušku nebo muškaření
v případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha, nebo muška
vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu
zvyšují dráždivost pro ryby. Vláčecí nástrahy mohou mít podle
své konstrukce maximálně tři háčky (jedno až trojháčky).
Při lovu přívlačnou udicí (přívlač) se nesmí táhnout nástraha za jedoucí
loďkou. Přívlač je povolena od 16. června do 31. prosince,
kromě revírů s povolenou přívlačí od 16. dubna.

d. Lov dravců:
je způsob lovu, určený výhradně k lovu dravých druhů ryb (štika,
candát, sumec, bolen), např. přívlač, hlubinná přívlač a lov na nástrahy,
evidentně určené k jejich lovu, jako např. přívlač a nástrahy,
používané k lovu přívlačí, víceháčky, smotek červů na větších háčcích
a nástražní rybka. Za nástražní rybky mohou být používány ryby,
jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou. Ty ryby, jejichž lov
v revíru je vázán nejmenší délkou, mohou být používány za nástražní
rybky jen tehdy, dosahují-li předepsané nejmenší délky. Za nástrahu
nesmí být používány ryby chráněné podle zákona o ochraně přírody,
ryby lososovité, úhoř říční a ty druhy, které v době, kdy mají být použity
za nástrahu, jsou hájeny. Použití nástražních ryb, jejichž lov je
na revíru vázán nejmenší lovnou délkou, je lovící povinen prokázat
jejich nabytí (zápisem v Záznamu o docházce k vodě nebo prodejním
dokladem).
e. Lov na bójku:
je lov dravých ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky).
Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce.
Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přičemž
žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm. Spojení
bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávání
ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena
s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.
V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou,
nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné
propojení může být maximálně do 150 cm.
Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované
plastické hmoty (včetně PET láhví).

f. Lov do čeřínku:
Je povolen v době od 16.6. do 31.12. Při lovu čeřínkem smí být pruty
(udice) nastraženy.
g. Zavážení nástrah je povolenou pouze při lovu sumců a to do 21:00
hod. Nastražené systémy (bóje, splávky) nesmí nijak omezovat
ostatní lovící !!!

VI. Při lovu se zakazuje

a. Zavážení nástrah a návnad, jakékoliv použití plavidel. Plavidlo je povoleno
pouze při lovu sumce.
b. Označovat lovná místa na hladině.
c. Používat tzv. „ SRKAČKU“ (za srkačku jsou považovány veškeré návazce
pevně spojené se závažím).
d. Lov ryb po dobu jejich hájení.
e. Lov za použití jakýkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí.
f. Lov v místech, kde se ryby shromáždili za mimořádného stavu vody.
g. Lov na živou a mrtvou rybku nebo části od 1.1. – 15.6.
h. Používat dvoj a troj háčky v době od 1.1. – 15.6.
i. Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek.
j. Používat bodců jakéhokoliv druhu, udic bez prutů, ryby střílet nebo
tlouci či chytat do rukou a do ok.
k. Používat k lovu elektrického proudu.
l. Používat lov do sloupců a vrší.
m. Budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů

VII. Chování při lovu, pobyt u vody

a. Lovící je povinen na březích udržovat pořádek a dbát na čistotou
prostředí.
b. Lovící je povinen se chovat tak, aby nějakým způsobem rušil ostatní
lovící.
c. Lovící je povinen odstranit případné uhynulé ryby ve svém dosahu
z vody a tím zabránit dalšímu šíření nákazy.
d. Na březích revíru je zakázáno rozdělávání ohňů přímo na zemi, oheň
lze rozdělat pouze v grilech, jejichž ohniště nemá kontakt se zemí.
e. Na březích revíru je povoleno přenocovat pouze v rybářských přístřešcích,
bivacích a stanech bez podlážky.
f. Každý člen má povinnost jiné upozornit na nevhodné chování a porušování
rybářského řádu. A toto chování následně nahlásit výboru
spolku.
g. Jakékoliv porušení rybářského řádu se trestá odejmutí povolení
k lovu ryb a následným kárným řízením.
h. Osoby přistižené při pytláctví budou nahlášeny a předány policii ČR.

VIII. Rybolov mládeže

a) Mládež do 12ti let včetně může lovit na jeden prut a to pod dozorem osoby starší 18ti let.

b) Pro mládež platí stejný rybářský řád jako pro ostatní členy spolku.

c) Mládež od 13ti do 17ti let včetně – platí stejný řád jako pro ostatní členy spolku.

IX. Kontrola rybářů

a) Lovící mají právo se kontrolovat vzájemně a tím předcházet porušování rybářského řádu.

b) Kontrolu lovících dále provádějí osoby pověřené výborem spolku, tzv. rybářská stráž a celý výbor.

c) Lovící je povinen umožnit těmto osobám kontrolu ulovených ryb a osobních věcí (tašky, batohy, apod.).