Rybářský řád

Rybníkářství „štěrkáč“ Topolná

I. Záznam o docházce, přehled o úlovcích a povinné vybavení

a) Oprávněný k lovu musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k odlovu ryb,

b) Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky

c) Oprávněný k lovu je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčků (pean, pinzeta,

d) Záznam o docházce a přehled o úlovcích musí být odevzdán rybářskému hospodáři

členskou legitimaci a rybářský řád spolku.

k odlovu ryb datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

kleště), míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák a podložku pod ulovené ryby

(např. komerčně vyráběné podložky, karimatka, pevný igelit).

nejpozději do 25. ledna příslušného roku. Kdo tuto povinnost nesplní, tomu nebude

v příštím roce vydána povolenka k odlovu ryb.

II. Stanovené míry lovených ryb, doby hájení

a) Amur bílý 55 až 75 cm

Bolen dravý 40 cm hájen od 1. ledna do 15. června

Candát obecný 50 až 70 cm hájen od 1. ledna do 15. června

Kapr obecný 45 až 60 cm

Lín obecný 25 až 35 cm

Sumec velký 80 cm hájen od 1. ledna do 15. června

Štika obecná 60 až 80 cm hájení od 1. ledna do 15. června

Tolstolobik 50 cm

Úhoř říční 55 cm

Pstruh 25 cm

b) Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní

c) V zájmu hájení vysazovaných ryb může být stanoven zákaz lovu určených druhů nebo

všech ryb v revíru na dobu 10ti dnů. Zákaz musí být označen na revíru tabulemi.

III. Množství úlovků, jejich evidence a zacházení s nimi

a) V revíru si může osoba provádějící odlov přisvojit v jednom dni nejvýše 7kg všech druhů

ryb. Dojde – li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu

přisvojit. V tomto úlovku mohou být pouze dva kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec,

amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na jeden kus denně a je

možná kombinace s jedním kusem výše uvedených ryb. Po naplnění denního limitu lze

pokračovat v lovu jen metodou CHYŤ A PUSŤ!

b) Každý přisvojený úlovek se musí ihned po ulovení nesmazatelně zapsat do povolenky

c) Pokud si lovící nepřisvojí v daném dni žádný úlovek, musí být příslušný řádek

nesmazatelně proškrtnut vodorovnou čarou, nejpozději před započetím dalšího lovu.

d) Lovící je povinen mít vlastní vezírek s kruhy nebo sak z jednolícého polyesterového

osnovního úpletu. Ryba uložená ve vezírku, je považována za přisvojenou.

e) Je zakázáno ryby upevňovat provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem.

f) Je zakázána výměna již ulovené a zapsané ryby.

g) Je zakázáno kuchání a porcování ulovených ryb u vody.

h) Při vylovování je rybář povinen s rybou zacházet opatrně a šetrně. Pokud rybu nelze

uvolnit ve vodě, je nutno použit podběrák. Při manipulaci na břehu pak mokrou podložku

pod ryby. Za hrubé porušení rybářského řádu bude považováno tažení ryb po břehu či její

nešetrné vrácení zpět do vody.

i) Limit úlovků jednotlivých ryb:

Kapr 1 ks denně, max. 10 ks za rok

Candát 3 ks za rok

Štika 3 ks za rok

Amur 3 ks za rok

Ostatní druhy dle rybářského řádu (dva kusy denně nebo 7kg denně).

IV. Denní doby lovu

a) V měsíci – leden, únor, listopad, prosinec od 7:00 hod do 18:00 hod.

b) V měsíci – březen, duben, říjen od 6:00 hod do 22:00 hod.

c) V měsíci – květen, červen, červenec, srpen, září od 00:00 hod do 24:00 hod NONSTOP.

d) Lovící je povinen po setmění označit místo lovu bílým či červeným neoslňujícím světlem.

e) V případě pokračování lovu po 24:00 hod zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky

k odlovu nové datum. Pokud nebyl přisvojen žádný úlovek v předešlý den, příslušný řádek

nesmazatelně proškrtnout.

V. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

a) Lov na položenou – viz řád MRS

b) Lov na plavanou – viz řád MRS

c) Lov přívlačí + muškaření – viz řád MRS

d) Lov dravců – viz řád MRS

e) Lov na bójku – viz řád MRS

f) Lov do čeřínku – viz řád MRS

g) Zavážení nástrah je povolenou pouze při lovu dravců a to do 21:00 hod. Nastražené

systémy (bóje, splávky) nesmí nijak omezovat ostatní lovící!!!!

VI. Při lovu se zakazuje

a) Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek.

b) Používat bodců jakéhokoliv druhu, udic bez prutů, ryby střílet nebo tlouci či chytat na

šňůry, do rukou a do ok.

c) Užívat k lovu elektrického proudu.

d) Lov ryb po dobu jejich hájení.

e) Lov mimo denní doby lovu.

f) Lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí.

g) Lov v místech, kde se ryby nahromadily za mimořádného stavu vody.

h) Lov ryb do sloupců a vrší.

i) Budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů.

j) Používání dvoj a troj háčků v době od 1.1. do 15.6.

k) Lov na živou i mrtvou rybku nebo části od 1.1. do 15.6.

l) Označovat lovná místa na hladině.

VII. Chování při lovu, pobyt u vody

a) Lovící je povinen na březích udržovat pořádek a dbát na čistotu prostředí.

b) Lovící je povinen se chovat tak, aby nijakých způsobem rušil ostatní lovící.

c) Lovící je povinen odstranit případné uhynulé ryby ve svém dosahu z vody a tím zabránit

dalšímu šíření nákazy.

d) Na březích revíru je zakázáno rozdělování ohňů přímo na zemi, oheň lze rozdělat pouze

v grilech, jejichž ohniště nemá kontakt se zemí.

e) Na březích revíru je povolenou přenocovat pouze v rybářských přístřešcích, bivacích a

stanech bez podlážky!!!

f) Každý člen má povinnost jiné upozornit na nevhodné chování a porušování rybářského

řádu. A toto chování následně nahlásit výboru spolku.

g) Jakékoliv porušení rybářského řádu se trestá odejmutím povolení k odlovu ryb a

následným kárným řízením.

h) Osoby přistižené při pytláctví budou nahlášeny a předány policii ČR.

VIII. Rybolov mládeže

a) Mládež do 12ti let včetně může lovit na jeden prut a to pod dozorem osoby starší 18ti let.

b) Pro mládež platí stejný rybářský řád jako pro ostatní členy spolku.

c) Mládež od 13ti do 17ti let včetně – platí stejný řád jako pro ostatní členy spolku.

IX. Kontrola rybářů

a) Lovící mají právo se kontrolovat vzájemně a tím předcházet porušování rybářského řádu.

b) Kontrolu lovících dále provádějí osoby pověřené výborem spolku, tzv. rybářská stráž a

celý výbor.

c) Lovící je povinen umožnit těmto osobám kontrolu ulovených ryb a osobních věcí (tašky,

batohy, apod.).